Microsoft .NET Framework 5.0.3

Microsoft .NET Framework 5.0.3

Microsoft – 1,4MB – Freeware – Android iOS Windows Mac Linux
ra khỏi 2848 phiếu
image/svg+xml VERY GOOD User Rating
.NET Framework là một môi trường phát triển và thực hiện cho phép ngôn ngữ lập trình khác nhau và thư viện để làm việc với nhau liền mạch để tạo ứng dụng dựa trên Windows được dễ dàng hơn để xây dựng, quản lý, triển khai, và tích hợp với hệ thống mạng khác.

Được xây dựng trên tiêu chuẩn dịch vụ Web, net cho phép mới và hiện tại cá nhân và doanh nghiệp ứng dụng để kết nối với phần mềm và dịch vụ trên nền tảng, ứng dụng, và ngôn ngữ lập trình. Những kết nối này cho người dùng truy cập vào thông tin quan trọng, bất cứ khi nào và bất cứ nơi nào bạn cần nó.

Tổng quan

Microsoft .NET Framework là một Freeware phần mềm trong danh mục Khai triển được phát triển bởi Microsoft.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 69.900 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Microsoft .NET Framework là 5.0.3, phát hành vào ngày 15/02/2021. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 07/09/2007.

Microsoft .NET Framework đã chạy trên hệ điều hành sau: Android/iOS/Windows/Mac/Linux. Tải về tập tin có kích thước 1,4MB.

Người sử dụng của Microsoft .NET Framework đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Microsoft .NET Framework!

Cài đặt

người sử dụng 69.900 UpdateStar có Microsoft .NET Framework cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại